Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΠΕ Ν. Ιωαννίνων

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΠΕ Ν. Ιωαννίνων

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 2817/14.03.2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄/14-3-2000) “Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις ”.β) Του Ν.2986/13-02-2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13.02.2002) “Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”.

γ) Του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ.Α´) “Δομή και λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης”.

δ) Του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού –καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Copyright © 2015 COSMOSBOOKS - Designed by webicon