Νόμος 4512/2018 για τα ωράρια των εκπαιδευτικών & τις συγχωνεύσεις σχολείων

Νόμος 4512/2018 για τα ωράρια των εκπαιδευτικών & τις συγχωνεύσεις σχολείων

PostHeaderIcon Τι προβλέπει ο νόμος 4512/2018 για τα ωράρια των εκπαιδευτικών & τις συγχωνεύσεις σχολείων PostDateIcon January 18th, 2018 Άρθρο 245 Η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντι- καθίσταται ως εξής: «8. Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρε- ωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιο- λόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνερ- γασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παι- δαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκε- κριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κη- δεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περίπτω- σης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.». Άρθρο 246 1. Στο άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147) προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, οι υπουργι- κές αποφάσεις των παραγράφων 2 και 4 που αφορούν συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων εκδίδονται ύστερα από γνώμη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαί- δευσης, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους, ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Εκ- παίδευσης, η οποία εκδίδεται έως το τέλος Οκτωβρίου και η οποία λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, βε- βαιώνοντας και τα αντίστοιχα πραγματικά δεδομένα: α) την οργανικότητα, προκειμένου για σχολικές μο- νάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 1566/1985 (άρθρο 4, παράγραφος 6) β) το υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό, καθώς και το προβλεπόμενο για τα επόμενα σχολικά έτη, γ) τον αριθμό των μαθητών της σχολικής μονάδας που θα προκύψει από τη συγχώνευση, δ) τη συστέγαση στο ίδιο κτήριο ή συγκρότημα κτηρί- ων σχολικών μονάδων ίδιου τύπου και βαθμίδας, ε) τη δυνατότητα στέγασης της σχολικής μονάδας που θα προκύψει από τη συγχώνευση, στ) τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, ζ) τις δυνατότητες μεταφοράς των μαθητών, με βάση τη χιλιομετρική απόσταση της μεταφοράς, καθώς και τις ιδιαίτερες γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες και η) τις ιδιαίτερες κοινωνικές και δημογραφικές επιπτώσεις, θ) το χρόνο μετακίνησης και την ύπαρξη ή πρόβλεψη μέσων μεταφοράς από και προς τις σχολικές μονάδες δεδομένου ότι κατά κανόνα ο μέγιστος χρόνος της κάθε μετακίνησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά. Οι ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται έως το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν από το επό- μενο σχολικό έτος.». 2. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας παραγρά- φου, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην προηγούμε- νη περίπτωση καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που θα δημοσιευ- τεί δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Πηγή
: http://didefth.gr/new/28960/ti-provlepei-o-nomos-4512-2018-gia-ta-oraria-ton-ekpaideftikon-tis-sygchonefseis-scholeion/

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Copyright © 2015 COSMOSBOOKS - Designed by webicon